Apache POI API'si ile, cihazda ki .doc uzantılı bir dosyayı .html uzamtılı bir web dosyasına dönüştürme işleminde anlamsız bir NullPointerExcepition hatası alıyorum. Sorunun nereden kaynaklandığını bulamadım.

public void convertForm_EN() {
  File file = new File("/mnt/sdcard/MSSDF/forms/" + "Petition(en).doc");
 //File file = new File( Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath().toString() + "/MSSDF/forms/" + "Petition(en).doc");
  HWPFDocumentCore wordDocument = null;
  try {
    wordDocument = WordToHtmlUtils.loadDoc(new FileInputStream(file));

  } catch (Exception e1) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e1.printStackTrace();
  }

  WordToHtmlConverter wordToHtmlConverter;
  try {
    wordToHtmlConverter = new WordToHtmlConverter(
        DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder()
            .newDocument());    // Null hatası buradan dönüyor
    wordToHtmlConverter.processDocument(wordDocument);
    org.w3c.dom.Document htmlDocument = wordToHtmlConverter.getDocument();
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    DOMSource domSource = new DOMSource(htmlDocument);
    StreamResult streamResult = new StreamResult(out);
    TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer serializer = tf.newTransformer();
    serializer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
    serializer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
    serializer.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "html");
    serializer.transform(domSource, streamResult);
    out.close();
    String result = new String(out.toByteArray());
    Log.e("",result);
   //((WebView) findViewById(R.id.webview)).loadData(result,"text/html", "utf-8");

  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Dosya yazma-okuma izinleri tanımlamaları

 ...
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
 ...

soruldu: 29 May '14, 19:52

cagcak's gravatar image

cagcak
16271320
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 31 May '14, 07:51

hata stacktrace i yokmu ?

(31 May '14, 06:18) myururdurmaz myururdurmaz's gravatar image

Stacktrace de sadece NullPointerException hatası ve null alanından kaynaklanarak etkilenen Apache-POI kütüphanesine bağımlı bazı sınıf tanımlamaları var. Bu metodun içinde oluşan NullPointer istisnasını yukarıda zaten // Null hatası buradan dönüyor olarak belirttim.

(31 May '14, 07:48) cagcak cagcak's gravatar image

new File("c:/....") c'den itiaen tam dizin dene ve file nesnesini kulandığın yerde file.getAbsoultFile() methodunu da bir dener misin?

permanent link

cevaplandı: 31 May '14, 06:45

kimbilir's gravatar image

kimbilir
81339
cevap kabul oranı: 0%

Bu android uygulaması olduğu için C:/ gibi bir sürücü bulunmuyor. Dahili ve harici (sdcard) olmak üzere iki hafıza birimi var ve java'da olduğu gibi file.getAbsolutePath() metodu yerine yukarıda ki metodun 2. satırında yorum satırı halinde bulunan tanımlamayı yaptım. 1. satırda ki tanımlama sadece dosya dizininin anlaşılır olması için, yoksa ikisi de aynı hedefi gösteriyor.

(31 May '14, 07:42) cagcak cagcak's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,101
×824
×4
×2
×1

Soruldu: 29 May '14, 19:52

Görüntüleme: 903 kez

Son güncelleme: 31 May '14, 07:51

powered by BitNami OSQA