repeater yapısının içinde input type="text" id="txt1" runat="server" gibi html yapılarım var. Ama bunlara kod kısmından ulaşamıyorum. Nasıl ulaşabilirim.

soruldu: 12 Mar '15, 06:43

taze_m%C3%BChendis's gravatar image

taze_mühendis
08810
cevap kabul oranı: 0%


Önceki örneği biraz daha geliştirdim. Ve kodları aşağıdaki paylaşıyorum.

Aspx sayfası: Sayfanın başındaki Page tagındaki EnableEventValidation özelliğini false yapıyoruz

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" EnableEventValidation="false". .../>

    <asp:Button runat="server" ID="btn" Text="İsimleri Al" OnClick="btn_OnClicklick"/> <br/>
    <asp:Repeater runat="server" ID="rpt">
      <ItemTemplate>
        <asp:TextBox runat="server" ID="txt" Text='<%# Bind("Name") %>'></asp:TextBox>
        <asp:Button runat="server" ID="btnGoster" Text="Göster" OnClick="btnGoster_OnClick" CommandArgument='<%# Container.ItemIndex %>' ></asp:Button>
        <br/>
      </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
  </div>

CodeBehind:

 public class Model
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

  }

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      List<Model> lst = new List<Model>();
      lst.Add(new Model() { Id = 1, Name = "Müslüm" });
      lst.Add(new Model() { Id = 2, Name = "Şehri" });
      rpt.DataSource = lst;
      rpt.DataBind();

    }

    protected void btn_OnClicklick(object sender, EventArgs e)
    {
      List<string> names = new List<string>();
      foreach (RepeaterItem item in rpt.Items)
      {
        TextBox txt = (TextBox)item.FindControl("txt");
        if (txt != null)
        {
          names.Add(txt.Text);
        }
      }
    }

    protected void btnGoster_OnClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btnGoster = sender as Button;
      if (btnGoster == null) return;

      var sira = Convert.ToInt32(btnGoster.CommandArgument);
      RepeaterItem item = rpt.Items[sira];
      TextBox txt = (TextBox)item.FindControl("txt");
      if (txt != null)
      {
        var name = txt.Text;
      }

    }
permanent link

cevaplandı: 12 Mar '15, 08:48

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

Asp.Net kontrolleri kullanırsan aşağıdaki örnekte olduğu gibi okuyabilirsin.

Aspx Sayfa:

<asp:Button runat="server" ID="btn" Text="İsimleri Al" OnClick="btn_OnClicklick"/> <br/>
<asp:Repeater runat="server" ID="rpt">
  <ItemTemplate>
    <asp:TextBox runat="server" ID="txt" Text='<%# Bind("Name") %>'></asp:TextBox><br/>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>

CodeBehind:

public class Model
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      List<Model> lst=new List<Model>();
      lst.Add(new Model(){Id = 1,Name = "Müslüm"});
      lst.Add(new Model() { Id = 2, Name = "Şehri" });
      rpt.DataSource = lst;
      rpt.DataBind();

    }

    protected void btn_OnClicklick(object sender, EventArgs e)
    {
  //Textboxlara girilen değerleri okup listeye ekliyorum
      List<string> names=new List<string>();
      foreach (RepeaterItem item in rpt.Items)
      {
        TextBox txt = (TextBox)item.FindControl("txt");
        if (txt != null)
        {
          names.Add(txt.Text);
        }
      }
    }
permanent link

cevaplandı: 12 Mar '15, 07:06

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

Buton için denedim dediğinizi ve Aşağıdaki şekilde bir hata aldım.
</br

Geçersiz geri gönderme veya geri çağırma bağımsız değişkeni. Yapılandırmada <pages enableeventvalidation="true"/> veya sayfada <%@ Page EnableEventValidation="true" %> kullanılarak olay doğrulaması etkinleştirildi. Bu özellik güvenlik nedenleriyle, geri gönderme veya geri çağırma olayları bağımsız değişkenlerinin bunları başlangıçta işleyen sunucu denetiminden kaynaklandığını doğrular. Veriler geçerliyse ve beklendiği gibiyse, geri gönderme veya geri çağırma verilerini doğrulanmak üzere kaydetmek için ClientScriptManager.RegisterForEventValidation yöntemini kullanın.

permanent link

cevaplandı: 12 Mar '15, 07:40

taze_m%C3%BChendis's gravatar image

taze_mühendis
08810
cevap kabul oranı: 0%

Örnek Asp butonu

<asp:Button CssClass="button" ID="btnSec" runat="server" CommandName="btnSec" CommandArgument='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "VERİ")%>' Text="SEÇ" />

aşağıdaki yapı ile veriyi alabilirsiniz.

 protected void tabloSatirRepeater_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
    {
        if (e.CommandName == "btnSec")
        {
          string gelenVeri= e.CommandArgument.ToString();
        }

    }
permanent link

cevaplandı: 13 Mar '15, 09:20

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Command event'ini bende düşündüm fakat button un olduğu satırdaki textbox'a ulaşılamayacağı için, Command eventini kullanmadım. Acaba benim bilmediğim bir yöntemi var mı?

(13 Mar '15, 11:03) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

doğru o şeklide ulaşılamaz ben sadece button için yazdım. O zaman döngü ile aratması gerek aklıma gelen en kolay yol.

(16 Mar '15, 04:09) zidan650 zidan650's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×23
×21
×2

Soruldu: 12 Mar '15, 06:43

Görüntüleme: 1,322 kez

Son güncelleme: 16 Mar '15, 04:09

powered by BitNami OSQA