Merhabalar,

Swift 2 de bir sorun yaşamaktayım.

    let shareActionsheet = UIAlertController(title: "Share with", message: nil, preferredStyle: .ActionSheet)
  //Facebook
  let Facebook = UIAlertAction(title: "Facebook", style: .Default){(Alert:UIAlertAction!) -> Void in
  let shareFacebook : SLComposeViewController = SLComposeViewController(forServiceType: SLServiceTypeFacebook)
    //screenShot
    UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(CGSizeMake(306, 441.5), false, 0)
    self.view.drawViewHierarchyInRect(CGRectMake(-35, -35, self.view.bounds.size.width, self.view.bounds.size.height), afterScreenUpdates: true)
    let image:UIImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()
    UIImageWriteToSavedPhotosAlbum(image, nil, nil, nil)
    //screenShot finish

shareFacebook.addImage(image)

    self.presentViewController(shareFacebook, animated: true, completion: nil)

    if let user = FIRAuth.auth()?.currentUser{

    //dosya upload - servise referans sağla..
    let storage = FIRStorage.storage()

    //referans yolu
    let storageRef = storage.referenceForURL("")

    let data: NSData = NSData()
    // Create a reference to the file you want to upload
    let riversRef = storageRef.child("\\(self.user!.uid+"/share_pic.jpg")/")

    // Upload the file to the path "images/rivers.jpg"
    let uploadTask = riversRef.putData(data, metadata: nil) { metadata, error in
      if (error != nil) {
        // Uh-oh, an error occurred!
      } else {
        // Metadata contains file metadata such as size, content-type, and download URL.

dosya oluşturma ve yolunu gösterdim fakat içeriği hakkında araştırma yaptım bulamadım, üstteki alert içerisinde bulunan image'ı firebase'e aktarmam lazım..

slcompose içindeki 'shareFacebook' değerini burada nasıl gösterebilirim. shareFacebook ekran fotosu alıp firebase kaydetsin istiyorum?

let downloadURL = metadata!.downloadURL()!.absoluteString } }

}

soruldu: 27 Haz '16, 12:02

oguzzmuslu's gravatar image

oguzzmuslu
01
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×12
×7
×2

Soruldu: 27 Haz '16, 12:02

Görüntüleme: 152 kez

Son güncelleme: 27 Haz '16, 12:02

powered by BitNami OSQA